Forum

Mierzyn 24 - Portal Mieszkańców > Mierzyn > Metropolia Szczecin :: Forum :: Tablica ogłoszeń :: Dam/Szukam pracy
 
<< Poprzedni temat | Kolejny temat >>
Młodszy instruktor w Klubie w Skarbimierzycach
Moderatorzy: admin, moderator1, żaba, kacper, tomek24, marylka, moderator
Autor Odpowiedzi
admin
02 mar 2018 : 11:29


Zarejestrowany #1
Dołączył: 28 lut 2008 : 19:13
postów: 55
Dobra, dnia 27.02.2018 r.


OFERTA ZATRUDNIENIA

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej
ul. Graniczna 31
72-003 Dobra

Ogłasza

Nabór na stanowisko młodszy instruktor
w Klubie w Skarbimierzycach


Wolne stanowisko ds. działalności kulturalnej: młodszy instruktor
Wymiar czasu pracy: ¾ etatu (6 godzin), - praca w godzinach popołudniowych.
Nawiązanie stosunku pracy: od dnia 01.04.2018 r.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony, zostanie poprzedzona umową
na czas określony.
Oferowana płaca - wynagrodzenie zasadnicze: 2000,00 zł (dwa tysiące złotych brutto).

Niezbędne wymagania:
1. Wykształcenie minimum średnie o kierunku pedagogicznym, socjologicznym, artystycznym, Animator kultury lub pokrewne.
2. Zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność.
4. Dobry stan zdrowia.
5. Dyspozycyjność i elastyczność.
6. Umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą.
7. Umiejętność pracy z komputerem.
8. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania pożądane:
1. Zdolności artystyczne.
2. Predyspozycje osobowościowe: kreatywność, samodzielność, terminowość,
odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, kultura osobista oraz wysoko
rozwinięte poczucie estetyki.
3.Doświadczenie w organizacji imprez lub akcji społecznych.
4. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole i pod presją czasu.
5. Umiejętność rozwijania zainteresowań i aktywizowania osób starszych.
6. Umiejętność prowadzenia zajęć i koordynacji zajęć z dziećmi i młodzieżą.
7. Dyspozycyjność w godzinach popołudniowych.
8. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Zakres obowiązków:
1. Rozpoznawanie i kształtowanie środowiskowych potrzeb oświatowych, kulturalnych
i rekreacyjnych.
2. Organizowanie, dokumentowanie, archiwizowanie zajęć i wydarzeń kulturalnych.
3. Opracowywanie harmonogramów, planów, programów imprez, zajęć, prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki oraz ze stanowiskiem pracy.
4. Realizowanie ustalonych w planach GCKiB zadań w tym projektów kulturalnych
i innych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
5. Organizowanie działalności kulturalnej dla wszystkich grup wiekowych.
6. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego.
7. Prowadzenie wymiany dorobku kulturalnego pomiędzy placówkami kultury.
8. Promocja działań GCKiB w środowisku lokalnym, a w szczególności przygotowywanie materiałów na stronę internetową, aktualizacja tablic informacyjnych. Promocja i reklama imprez organizowanych przez GCKiB.
9. Współpraca z innymi placówkami, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami
i organizacjami na terenie kraju i z zagranicą w zakresie działalności kulturalnej.
10. Opracowywanie i przesyłanie potencjalnym odbiorcom oraz instytucjom ofert działań kulturalnych GCKiB.
11. Opracowywanie i przygotowanie do publikacji dokumentacji z działalności GCKiB.
12. Organizacja wystaw, pokazów, kiermaszy i aukcji dorobku kulturalnego.
13. Udostępnianie informacji dotyczących działalności w zakresie przez siebie wykonywanym.
14. Współdziałanie w przygotowaniu imprez komercyjnych i na zlecenie.
15. Organizowanie i prowadzenie kół i zespołów dla różnych grup wiekowych o profilu muzycznym, tanecznym, teatralnym, recytatorskim, plastycznym i edukacyjnym.
16. Organizowanie spotkań, warsztatów artystycznych, przygotowanie i realizacja amatorskich imprez artystycznych i muzycznych.
17. Upowszechnianie i promocja sztuki poprzez czynne i bierne uczestnictwo
w zdarzeniach kulturalnych.
18. Organizowanie zajęci dydaktycznych, wychowawczych i oświatowych.
19. Współpraca ze środowiskiem masowego przekazu.
20. Nawiązywanie i podejmowanie współpracy z innymi pokrewnymi, instytucjami
w kraju i zagranicą.
21. Projektowanie i wykonywanie materiałów informacyjnych i reklamowych GCKiB.
22. Wykonywanie zadań statutowych GCKiB.
23. Inne zadania wynikające ze statutu i zarządzeń, zakresu obowiązków oraz poleceń Dyrektora.
24. Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych oraz materiałów potrzebnych do prowadzenia działalności kulturalnej od sponsorów, fundacji i innych podmiotów.


Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane
wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.
5. Kserokopie świadectw pracy.
6. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek w Dobrej, ul Graniczna 31, 72-003 Dobra, w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko działalności kulturalnej – młodszy instruktor”

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 20.03.2018 r.

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Rakus specjalista ds. kadrowo- płacowych
Telefon kontaktowy: (091) 424-19-80, 0512-384-715.
Prosimy o zawarcie w ofercie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej z siedzibą w Dobrej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej z siedzibą Dobrej przy ul. Granicznej 31. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Dyrektor GCKiB
Zofia Hrynkiewicz

Powrót do góry
 

Przejdź do:     Powrót do góry

Kanały informacyjne: RSS 0.92 Kanały informacyjne: RSS 2.0 Kanały informacyjne: RDF
Powered by e107 Forum System